Struktura motorike v zgodnjem otroštvu

deli

Struktura motorike v zgodnjem otroštvu

Koda: knjiga859
Zaloga = 0
10,40 €
Letnik: 
2005
Št. strani: 
231
Višina: 
23 cm
Vezava: 
mehka
  • Naučimo se

V založbi »Annales» je kot prva v zbirki »Cinesiologiae« izšla knjiga z naslovom »Struktura motorike v zgodnjem otroštvu«, podnaslovljena »Motorične sposobnosti v zgodnjem otroštvu v interakciji z ostalimi dimenzijami psihosomatičnega statusa otroka«. Namenjena je obravnavi spoznanj otrokovega motoričnega oz. gibalnega razvoja. Gibalni razvoj je ob genetski zasnovi v pomembni meri odraz gibalne in športne dejavnosti, ki je sestavni del zdravega življenjskega sloga. Delo ni ozko usmerjeno samo na eno področje otrokovega razvoja, temveč bi lahko rekli, da je celo bolj namenjeno opredelitvi in ovrednotenju vloge ter pomena gibalnega razvoja v otrokovem celostnem (integrativnem) razvoju. Prepletenost in soodvisnost med posameznimi področji razvoja (motorični, telesni, kognitivni, čustveni, socialni) je natančno, poglobljeno in logično predstavljeno zlasti v »Izhodiščih za raziskavo« ter v prvem poglavju, izpostavljeno pa je kot rdeča nit skozi celotno delo. Celo več, o celostnem razvoju avtorja govorita tudi znotraj samega gibalnega oz. motoričnega vedenja. Motorični razvoj, motorično učenje in motorična kontrola se običajno obravnavajo kot ločena področja, čeprav se medsebojno dopolnjujejo. Pričujoča znanstvena monografija ta vidik presega ter ob osrednji obravnavi motoričnega razvoja pomembno vključuje oz. pojasnjuje njegove zakonitosti z vidikoma motoričnega učenja in kontrole.

Izpostaviti velja pomembno znanstveno izvirnost monografije. V tem trenutku edina obravnava tako v slovenskem kot tudi širšem evropskem prostoru otrokov gibalni razvoj. V Sloveniji poznamo longitudinalno spremljanje motoričnih sposobnosti otrok in mladine že od leta 1972, vendar gre pri tej, sicer časovno izjemno bogati študiji, vseeno samo za spremljanje stanja, ne pa tudi za ugotavljanje strukture motorike oz. »globljih« značilnosti otrokovega gibalnega razvoja. S proučevanjem motoričnih sposobnosti so se ukvarjali tudi v širšem jugoslovanskem prostoru konec sedemdesetih let. Nastala so izjemna raziskovalna dela (npr. Kurelić et al., 1975; Kurelić et al., 1979; Gredelj et al., 1975; Hošek-Momirović, 1978). Žal pa je tovrstno raziskovanje zamrlo. Poudariti je potrebno, da pričujoče delo priznanih slovenskih kineziologov, dr. Rada Pišota in dr. Jurija Planinšca, ne pomeni zgolj obuditve navedenega raziskovanja iz preteklosti, temveč njegovo izvirno nadgradnjo. Osredinja se namreč na novo razsežnost raziskovanja motoričnega prostora, in sicer v razvojnem obdobju zgodnjega otroštva. V tem pogledu gre avtorjema vse priznanje za opravljeno izvirno znanstveno delo.

Znanstveno monografijo sta avtorja smiselno razdelila na šest poglavij, ki se nadgrajujejo. Prvo poglavje z naslovom »Nekatere značilnosti otrokovega razvoja v predšolskem in zgodnjem šolskem obdobju« se posveča analizi motoričnega razvoja, telesne rasti, kognitivnega ter čustveno-socialnega razvoja. Poglavje, napisano z bogatim znanjem avtorjev na posameznih razvojnih področjih, prikazuje veliko prepletenost in soodvisnost otrokovega razvoja. Izpostaviti velja veliko specialnost avtorjev zlasti za povezovanje motoričnih in kognitivnih funkcij ter proučevanje odnosa med tema dvema pomembnima sistemoma človekovega telesa. Zato je poglavje »Motorični razvoj in zorenje centralnega živčnega sistema«, podnaslovljeno »Nevrofiziološki dejavniki, ki vplivajo na motorični razvoj«, zaradi svoje dovršenosti in navdihujočega pisanja bralcu, tudi neveščemu nevrofizioloških vsebin, v pravi užitek in navdih.

Osrednji del knjige, ki ga predstavljajo drugo, tretje, četrto, peto in šesto poglavje, pa je namenjen predstavitvi treh raziskav in ugotovitev, do katerih sta prišla avtorja. Poudariti velja, da je navedena struktura izjemno jasna in domiselna, saj si izvedene raziskave in dobljeni izsledki ne sledijo po kronološkem vrstnem redu, temveč je njihova razporeditev vsebinsko pogojena. Vse tri raziskave so bile izvedene na vzorcu predšolskih otrok, vendar različne starosti. Prva raziskava je tako zajela petletne otroke, druga petinpolletne ter tretja šestinpolletne. Vse tri raziskave so proučevale strukturo motoričnih sposobnosti otrok proučevane starosti. Gre za znanstveno področje, ki je še zelo zavito v neznanke. To avtorja lepo predočita z množico opravljenih raziskav motorične strukture odraslih in neenotnih, posameznih ugotovitev na otrocih. Ugotavljanju razlik med spoloma v motorični strukturi se posvečata druga in tretja raziskava. Značilnost prve in druge raziskave je bilo tudi proučevanje povezav med kognitivnimi in motoričnimi sposobnostmi, medtem ko se je tretja osredinila na povezavo med motoričnimi sposobnostmi in morfološkimi značilnostmi oz. strukturo motoričnega prostora na obravnavanem vzorcu otrok pred in po parcializaciji morfoloških sposobnostih.

Drugo poglavje »Namen in hipoteze« ter tretje poglavje »Raziskovalne metode« tako natančno in izjemno znanstveno dosledno predstavi osnovni raziskovalni aparat oz. načrt, po katerem so bile izvedene študije. Predstavljeni so cilji, hipoteze, vzorci merjencev, merilni instrumenti, organizacija meritev in postopki obdelave podatkov vseh treh raziskav. Gradivo je zapisano jasno, kaže pa na visoko metodološko zanesljivost, objektivnost, veljavnost in splošno statistično dovršenost študij. Znanstveno korektno so prikazane vse faze izvedbe raziskave od vzorca merjencev, preko vključenih spremenljivk, poteka zbiranja podatkov in njihove obdelave. Izpostaviti velja tudi poglavje »Problematika meritev motoričnih sposobnosti mlajših otrok«, ki kaže na zavedanje avtorjev o težavnosti merjenja motoričnih sposobnosti majhnih otrok v pričujoči pionirski raziskavi. Ob natančnem pojasnjevanju pa hkrati daje zagotovilo o posplošljivosti dobljenih rezultatov.

Rezultati o strukturi motoričnih sposobnosti otrok, predstavljeni v četrtem poglavju, so najizvirnejši del knjige, saj prinašajo izjemna spoznanja o zakonitostih otrokovega motoričnega razvoja, do katerih sta prišla avtorja v vseh treh raziskavah. V tem okviru sta se posvetila tudi proučevanju razlik med spoloma. Izpostavljeni sta obravnavi vloge genetike in okolja. Pred predstavitvami rezultatov sta se avtorja posvetila pregledu dosedanjih raziskav na tem področju, kar je prikazano izredno poglobljeno in celostno.

Ostali dve poglavji, peto (»Povezanost motoričnih in kognitivnih sposobnosti pri otrocih«) in šesto (»Vpliv morfoloških značilnosti na motorične sposobnosti otrok«), z vidika delovanja kognitivnih funkcij in morfoloških značilnosti pa četrto poglavje, samo podkrepljujeta in skušata strukturo otrokovega motoričnega prostora v razvojnem obdobju zgodnjega otroštva še natančneje proučiti, dokazati in ugotoviti. Ob tem velja poudariti, da je celotna monografija temeljno delo, saj prinaša temeljna spoznanja za razvoj znanosti na področju otrokovega razvoja. Kljub temu pa imajo rezultati pomembno tudi aplikativno vrednost za vse, ki se pri svojem delu ali vsakdanjem življenju srečujejo, vplivajo in prispevajo k razvoju otroka. Na slednjo, aplikativno vrednost knjige, opozorita avtorja že v njenem Predgovoru - »Zakaj iskati resnice na začetku « Poudarita, da jima je bilo osnovno vodilo proučevanja gibalnega razvoja in procesov psihomotoričnega učenja ravno dejstvo, da brez teh vedenj ni mogoče oblikovati kakovostne osnove didaktike oz. poučevanja gibalne/športne vzgoje.

O pomembnosti in izvirnosti dela ter predvsem njegovi veliki aplikativni vrednosti lepo govorijo besede recenzenta dela, prof. dr. Rajko Vute, ki je zapisal: »Spoznanja, do katerih sta avtorja prišla v raziskavah, odkrivajo nekatere nove vidike proučevanja na tem področju. Izjemnega pomena so ugotovitve, da prihaja v regulaciji motorike do določenih posebnosti, ki so specifične za mlajše otroke. Nov pogled, predstavljen s pomočjo sodobnih teorij in podkrepljen z relevantnimi priporočili, ponuja številna izhodišča, ki jih pri razumevanju otrokovega gibalnega razvoja, motoričnega učenja in motoričnega vedenja enostavno moramo upoštevati in na njih graditi.«

Knjiga vsebuje ob seznamu uporabljene literature (270 bibliografskih enot) tudi prilogo Opis uporabljenih testov za oceno motoričnih sposobnosti otrok, povzetka v angleškem in italijanskem jeziku ter imensko kazalo. Predstavitev avtorjev je na notranjem zavihku knjige.

Zaključimo lahko, da je »Struktura motorike v zgodnjem otroštvu« delo, ki ga odlikuje visoka znanstvena odličnost. Izhaja iz spoznanj kineziološke, pedagoške, psihološke, medicinske, antropološke in drugih naravoslovnih znanostih ter s tem presega okvire samo ene znanosti in stroke. Delo pa vseeno lahko v največji meri uvrstimo na področje kinezioloških znanosti z izjemno podkrepljenimi spoznanji drugih področjih, ki obravnavajo značilnosti človekovega razvoja na motoričnem, kognitivnem, telesnem in čustvenem ter socialnem področju. Knjiga je napisana sistematično, metodično, analitično. Odlikuje jo jasen in razumljiv slog pisanja. Slednje je verjetno tudi odraz dejstva, da avtorja obravnavana tematika izredno zanima. Njuna navdušenost nad tem področjem se izžareva skozi celotno besedilo, zato je privlačno ter dostopno. Znanstvena monografija temelji tudi na bogati teoretični osnovi, na kateri sta avtorja zasnovala svoje izvirno empirično delo, kar je razvidno iz navedenih kar 270 bibliografskih enot. Naslovnica knjige je zelo lepo grafično oblikovana v sinje modri barvi. Prikazuje fotografijo otrok v obdobju zgodnjega otroštva, ki so gibalno dejavni. Na ta način tudi naslovnica dela nakazuje glavno misel knjige - vlogo in pomen gibalne dejavnosti v otrokovem celostnem razvoju. Otrok je tudi tisti, ki mu je delo v največji meri tudi posvečeno. Na to opozorita že avtorja sama v predgovoru k delu, v katerem pravita: »Vsakega bralca želiva opozoriti na odgovornost, ki jo imamo že ob obravnavi in proučevanju otroka ter njegovih posebnosti, posledično pa tudi pri delu z njim. Otrokove razvojne posebnosti dajejo vsakemu otroku poseben status, zaradi katerega smo ga odrasli dolžni jemati kot spremenljivega in ga nimamo pravice soditi oziroma opredeljevati le na osnovi trenutnih dejanj. Opazovati, analizirati, spoznavati otroka in ga hkrati sprejemati je največ, kar lahko v procesu dela z otrokom ponudi dober pedagog.«

Knjiga ob mnogih spoznanjih o otrokovem razvoju odpira tudi nova vprašanja, kot so npr. povezave med motorično strukturo in nevrofiziološkim ozadjem, delovanjem možganov pri gibanju, motorični strukturi otrok pred in po (pozno otroštvo) obravnavani starosti ter povezave motoričnega statusa ob kognitivnem še z drugimi področji razvoja, kot sta čustveni in socialni razvoj. Zato si želimo, da nas bosta avtorja v prihodnje navdušila tudi z nadaljevanjem pričujočega dela.

Znanstvena monografija dr. Rada Pišota in dr. Jurija Planinšca je delo, ki si zaradi aktualnosti obravnavanega področja - otrokovega razvoja - zasluži pozornost strokovnjakov, učiteljev in raziskovalcev različnih področij, pa tudi staršev oz. vse širše javnosti, ki sodeluje, vpliva in tako sooblikuje razvoj današnjega otroka. Pomeni pomemben prispevek tudi na področju zagotavljanja zdravega življenjskega sloga, katerega sestavni del je posameznikova gibalna dejavnost. Na osnovi navedenega upajmo, da si bo pričujoča knjiga utrla pot preko mednarodnih založb tudi v širši evropski in svetovni prostor. Glede na znanstveno odličnost, preciznost in izvirnost bi si to vsekakor zaslužila. vir: Slovensko Zdravniško Društvo www.szd.si

Avtor: Rado Pišot, Jurij Planinšec
Založba: Annales

Podobne knjige

Letnik: 
1987
Št. strani: 
1987
Višina: 
25
Vezava: 
trda

4,95 €

Ženski zdravstveni vodnik

Letnik: 
1986
Št. strani: 
133
Višina: 
20
Vezava: 
mehka

5,15 €

Prehrana zdravega in bolnega dojenčka

Letnik: 
2015
Št. strani: 
519
Višina: 
32
Vezava: 
trda

83,90 €

Zdravilne rastline na Slovenskem

moja knjižnica
Letnik: 
2000
Št. strani: 
306
Višina: 
22
Vezava: 
trda

8,95 €

Prostata in zdravilna moč prehrane

Letnik: 
1994
Št. strani: 
176
Višina: 
18
Vezava: 
trda

9,54 €

Domača lekarna patra Simona Ašiča 2. del

Letnik: 
1966
Št. strani: 
245
Višina: 
20
Vezava: 
mehka

4,10 €

Rak - bolezen naših dni

Strani